Nasi Członkowie

Członkowie Stowarzyszenia

Zgodnie z postanowieniami Statutu członkowie Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego BINDUGA dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań statutowych oraz złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają działalność Stowarzyszenia, jeżeli złożą pisemną deklarację i zadeklaruje formę wsparcia materialnego lub finansowego dla Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, zaakceptowana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym.
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Regulamin przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
2) dbać o sprzęt i urządzenia Stowarzyszenia;
3) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;
4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
5) regularnie opłacać składkę członkowską;
Ponadto członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia pod rygorem utraty tego statusu.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków
3) ustania bytu prawnego Stowarzyszenia.
Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych lub regulaminowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Stowarzyszenia,
4) zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia.

Aktualności

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Bind…
Miło nam poinforować, że Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych PZKaj.
Dowiedz się więcej »
Konferencja Instruktorów Kajakarstwa 1…
W dniach 10-12 listopada, w Ośrodku MAZOWSZE w Soczewce k/Płocka, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Instruktorów Kajakarstwa organizowana w ramach programu „Płyń po zdrowie”.  
Dowiedz się więcej »
Działania przyrodniczo-ekologiczne dla…
W ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza – „Kayakmania Koronowo 2017” w miejscowości Pieczyska koło Koronowa nad Zalewem Koronowskim, w dniu 16 września 2017 r. przeprowadziliśmy działania przyrodnicz…
Dowiedz się więcej »