Regulamin BSK Binduga

 

 

 


 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
”Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego Binduga”
Klub turystyczny

Postanowienia ogólne
1. ”Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga” jest Klubem turystycznym działającym na terenie Bydgoszczy i okolic.
2. Siedziba Klubu mieści się przy ulicy Fordońskiej 156 w Bydgoszczy.
3. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Klubu. Wyjątek mogą stanowić pracownicy powołani przez Zarząd.

Cel i sposoby ich realizacji
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację, uprawianie i stały rozwój kajakarstwa, a także stworzenie możliwości dla uprawiania tej dyscypliny.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• zrzeszanie członków chcących wspierać działalność Stowarzyszenia;
• propagowanie kajakarstwa wśród zrzeszonych członków oraz ogółu społeczeństwa;
• organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych;
• działania edukacyjne w zakresie kultury kajakowej i proekologicznego zachowania się na akwenach wodnych, a także propagujące zasady bezpieczeństwa na wodzie;
• działalność wydawniczą w zakresie przewodników i map turystycznych;
• organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej oraz popularyzowanie działań związanych z ochroną środowiska;
• podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w wolontariat, w tym opiekunów wolontariatu, poprawienie organizacji wolontariatu, promocję wolontariatu długoterminowego, nagradzanie aktywnych wolontariuszy, promocję dobrych praktyk wolontariatu.
3. Działalność o której mowa w niniejszym paragrafie jest nieodpłatną oraz odpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudnienia pracowników dla prowadzenia swojej działalności.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać:
1. Uczestnicy kursów i szkoleń prowadzonych przez Klub.
2. Osoby współpracujące przy organizacji imprez klubowych.
3. Członkowie innych klubów turystycznych.
4. Nowi członkowie zostają przyjęci do Klubu jeżeli złożą pisemną deklarację, opłacą składki i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

Członkowie wspierający
1. Mogą być nimi instytucje, przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie, placówki naukowe i kulturalne, spółdzielnie i ich związki oraz organizacje społeczne, które zadeklarują czynne poparcie oraz pomoc w realizacji celów Klubu i zostaną przyjęte w poczet jego członków przez Zarząd jego Klubu.
2. Nowi członkowie wspierający zostają przyjęci do Klubu drogą wewnętrznej uchwały Zarządu Klubu.

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Klubu, zaakceptowana przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Członkostwo Klubu wygasa w przypadku:
1. Wystąpienia członka na własną prośbę zgłoszoną na piśmie i przedstawioną na Walnym Zebraniu Członków Klubu.
2. Wykluczenia z Klubu uchwałą Walnego Zebrania w przypadku rażących naruszeń postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu lub działania na szkodę Klubu.

Członek Klubu ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Klubu.
2. Aktywnie uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Klub.
3. Stale podnosić swoje kwalifikacje turystyczne, zwłaszcza w zakresie turystyki kajakowej.
4. Dążyć do rozwoju i popularyzacji kajakarstwa.
5. Dbać o lokal i mienie Klubowe.
6. Przestrzegać etyki, dyscypliny i przyjętych w turystyce kajakowej zwyczajów.
7. Terminowo wywiązywać się z zobowiązań finansowych wobec Klubu.

Członek Klubu ma prawo:
1. Kształtować program i działalność Klubu.
2. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu.
3. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu zgodnie ze Statutem Klubu i Regulaminem Wewnętrznym Klubu.
4. Reprezentować Klub na forum zewnętrznym.
5. Stawiać wnioski władz Klubu.
6. Opłacona składka członkowska upoważnia do korzystania ze sprzętu klubowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz daje prawo do ubiegania się o dofinansowania do imprez klubowych.
7. Członek zwyczajny z opłaconą składką i bez zaległości finansowych ma prawo głosowania na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

Za szczególne zasługi dla Klubu członek może zostać wyróżniony:
1. Dyplomem honorowym.
2. Nagrodą rzeczową.

Składka członkowska
1. W roku 2018 składka roczna wynosi 120 zł, płatne na konto Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego Binduga – nr konta 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001.
2. Nowy członek klubu przystępujący w trakcie roku płaci składkę roczną proporcjonalnie do ilości kwartałów pozostałych do końca roku.
3. Składka roczna jest wpłacana jednorazowo za cały rok.

Organizacja imprez
1. Każdy członek Klubu jest osobiście odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt klubowy. Po powrocie ze spływu jest zobowiązany do zdania Zarządowi Klubu relacji dotyczącej liczby i miejsca składowania pobranego sprzętu oraz stwierdzonych/usuniętych awarii.
2. Rozliczenie imprez następuje od strony finansowej i merytorycznej przez Zarząd Klubu.
3. W przypadku rażących uchybień w organizacji imprezy, decyzję o rodzaju sankcji dla kierownika imprezy podejmuje Zarząd przy akceptacji komisji Rewizyjnej.
4. Zarząd Klubu jest zobowiązany przeznaczyć część z opłaconych składek członkowskich na dofinansowanie udziału członków Klubu w imprezach kajakowych.
5. Zarząd ustala każdorazowo wysokość dofinansowania uczestnictwa członków Klubu w imprezach kajakowych.

Wyjazdem Klubowym jest każda impreza kajakowa, w której bierze udział co najmniej trzech członków Klubu i na której wykorzystywany jest sprzęt klubowy. Każdy wyjazd Klubowy musi mieć określonego kierownika. Informacja o spływie klubowym musi zostać ogłoszona na liście klubowej przed jego rozpoczęciem.

Status członków Klubu
1. Każdy członek klubu posiada statut niebieski lub czerwony.
2. Realizacja pracy na rzecz klubu pozwala uzyskać status niebieski.
3. Osoby niechętne do pracy na rzecz Klubu posiadają status czerwony.
4. Status jest przyznawany po każdym kwartale na zebraniu klubowym.
5. W przypadku braku aktywności klubowej w mijającym kwartale aktualne są statusy z poprzedniego kwartału.
6. Każdy nowo przyjęty członek klubu otrzymuje status czerwony.
7. System statusowy opiera się na wzajemnym zaufaniu i każdy, kto coś zrobił dla Klubu, sam informuje ile czasu zajęła mu praca.

Praca na rzecz Klubu
1. Każdy członek Klubu zobowiązany jest mocą Statutu do pracy na rzecz Klubu; aby uzyskać dofinansowanie do imprez klubowych należy wypracować minimum 3 godziny w danym kwartale.
2. Praca na rzecz Klubu obejmuje:
- wspomaganie pracy Zarządu,
- pracę przy sprzęcie,
- pracę przy utrzymaniu porządku w pomieszczeniach klubowych,
- pracę przy organizacji szkoleń,
- pracę przy organizacji imprez klubowych,
- każdą inną pracę na rzecz Klubu przyczyniającą się do jego rozwoju i chwały.
3. Prace do wykonania są ogłaszane na zebraniach klubowych.

Zebrania Klubu
1. Zebrania klubu odbywają się w siedzibie BSK Binduga minimalnie raz na kwartał.
2. Na zebraniu klubowym ustalane są sprawy organizacyjne, plany kwartalne (podział finansów, reprezentacja w zewnętrznych imprezach), ustalanie statusów członków klubu, kalendarz dyżurów, przyjęcia deklaracji i wpłat od nowych członków klubu.

Dyżury w Klubie
1. W BSK Binduga ustala się sezon kajakowy od 4 maja do 30 września.
2. Obowiązkowe dyżury klubowe odbywają się w każdą sobotę ustalaną w kalendarzu na spotkaniach kwartalnych.
3. Dyżury rozpoczynają się od godziny 9:00 do godziny 15:00.
4. Osoba wyznaczona do dyżury ma obowiązek w przypadkach szczególnych ustalić zastępce na dyżurze. Zastępca musi mieć status minimum członka zwyczajnego w klubie.
5. Podczas dyżuru sobotniego odbywają się wycieczki kajakowe na etapie miejskim w Bydgoszczy.
6. Osoba dyżurująca ma obowiązek podsumować stan kasy w dniu dyżuru w zeszycie sprzętowym.

Regulacje sprzętowego
1. Sprzęt klubowy jest własnością Klubu.
2. Za stan sprzętu odpowiada każda osoba użytkująca.
3. Członek Klubu z uregulowanymi składkami członkowskimi, statusem niebieskim, bez zaległości finansowych wobec Klubu ma prawo do wypożyczenia bezpłatnego sprzętu klubowego o ile nie koliduje to z bieżącą działalnością Klubu.
4. Podstawą bezpłatnego wypożyczenia sprzętu jest posiadanie niebieskiego statusu.
5. Każdy członek Klubu może za jednym razem wypożyczyć maksymalnie 3 komplety sprzętu klubowego. W szczególnych przypadkach sprzęt może być wypożyczony w większej liczbie zgodnie z obowiązującym Cennikiem Klubowym.
6. Odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt spoczywa na wypożyczającym.
7. Na spływach szkoleniowych pierwszym odpowiedzialnym za sprzęt Kursantów jest kierownik imprezy, a wdrugiej kolejności osoba użytkująca sprzęt.
8. Każde wypożyczenie sprzetu klubowego musi być wpisane do zeszytu sprzętowego w chwili jego pobrania. Zeszyt sprzętowy przechowywany jest w pomieszczeniu sprzętowym.
9. W przypadku pobrania sprzętu bez wpisania do zeszytu sprzętowego stosuje się karę w wysokości najwyższej opłaty za wypożyczenie sprzętu.
10. Kierownik po powrocie z wyjazdu klubowego zobowiązany jest do zdania relacji pisemnej w zeszycie sprzętowym dotyczącej stanu sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem awarii i wykonanych napraw.
11. W razie nie zdania relacji pisemnej może być mu wymierzona kara finansowa.
12. W przypadku uszkodzenia sprzętu Prezes lub Vice Prezes ustalają formę rekompensaty. Rekompensata może obejmować wykonanie dodatkowej pracy na rzecz Klubu lub poniesienie kosztów naprawy sprzętu.
13. W przypadku nieodwracalnego uszkodzenia lub utraty sprzętu Zarząd ustala szacunkowy koszt pokrycia szkody. Oceny stopnia uszkodzenia/zniszczenia sprzętu dokonuje Zarząd. Maksymalne stawki za nieodwracalne zniszczenie lub utratę sprzętu wynoszą:
- kajak: wartość przed zniszczeniem lub utratą,
- wiosło: 150 zł,
- fartuch: 250 zł,
- kamizelka asekuracyjna: 100 zł,
- rzutka: 100 zł,
- inny sprzęt – brak ustalonego limitu.
14. Przedmioty o znacznej wartości przechowywane są w zamkniętych szafkach. Klucze do szafek są w dyspozycji Zarządu.
15. Każde użytkowanie sprzętu klubowego wymaga podpisania stosownego oświadczenia, które na czas pobrania sprzętu klubowego pozostaje w magazynie klubowym.
16. Zarząd Klubu odpowiada za dostarczenie i przygotowanie zeszytu sprzętowego.

Kolejność przy wypożyczaniu sprzętu klubowego
1. Członkowie Zarządu.
2. Kierownicy i niezbędne osoby funkcyjne na wyjazdach klubowych.
3. Inni klubowicze jadący na wyjazdy klubowe.
4. Pozostali klubowicze.
5. Pozostałe osoby.

Sprzęt prywatny
1. Prywatny sprzęt kajakowy może być magazynowany w Klubie wyłącznie za zgodą Zarządu.
2. Magazynowany sprzęt nie może przeszkadzać w funkcjonowaniu pomieszczeń klubowych.
3. Zgoda obowiązuje do odwołania. W przypadku cofnięcia zgody, Zarząd wyznacza czas na usunięcie wspomnianego sprzętu z klubu, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie.
4.Każde wypożyczenie sprzętu prywatnego musi być wcześniej uzgodnione z jego właścicielem i wpisane do wpisane do zeszytu klubowego.
5. Za magazynowanie sprzętu prywatnego Klub pobiera opłatę według cennika kajakowego.

Cennik klubowy

1. Jeden dzień korzystania z klubowego sprzętu kajakowego kosztuje odpowiednio:

  Członek, który uzyskał
status niebieski
Członek, który uzyskał
status czerwony
Osoby z poza Klubu
Kajak jednoosobowy
z wyposażeniem
0 zł 20 zł 30 zł
Kajak dwuosobowy
z wyposażeniem
0 zł 30 zł 40 zł

 

2. Do każdego wypożyczenia przysługują wiosła i kamizelki asekuracyjne w liczbie zależnej od wypożyczonego sprzętu – bez dodatkowej opłaty.
3. Wpłaty za wypożyczenie sprzętu klubowego dokonywane są przed użytkowaniem w kasie klubu, znajdującej się w magazynie kajakowym.
4. Opłata za przechowywanie sprzętu prywatnego wynosi 120 zł za rok.
Opłata uiszczana jest na konto Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego Binduga – nr konta 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001. Osoba zlecająca przechowywanie sprzętu prywatnego płaci opłatę roczną proporcjonalnie do ilości kwartałów pozostałych do końca roku. Opłata za przechowywanie sprzętu prywatnego jest wpłacana jednorazowo za cały rok.

Ustalenia końcowe
1. Zeszyt wypożyczeń sprzętowych , w którym zapisywane są wszystkie wypożyczenia z magazynu klubowego i prace sprzętowe znajduje się w magazynie kajakowym.
2. Co kwartał następuje rozliczanie klubowiczów z przepracowanych godzin na rzecz klubu i pożyczanego sprzętu.
3. Zarząd może ustalić dofinansowanie do konkretnej imprezy kajakowej dla członków Klubu o statusie niebieskim.
4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące regulaminu sprzętowego rozstrzyga Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Kajakowego Binduga.

Bydgoszcz, 03.02.2018

Aktualności

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Bind…
Miło nam poinforować, że Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych PZKaj.
Dowiedz się więcej »
Konferencja Instruktorów Kajakarstwa 1…
W dniach 10-12 listopada, w Ośrodku MAZOWSZE w Soczewce k/Płocka, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Instruktorów Kajakarstwa organizowana w ramach programu „Płyń po zdrowie”.  
Dowiedz się więcej »
Działania przyrodniczo-ekologiczne dla…
W ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza – „Kayakmania Koronowo 2017” w miejscowości Pieczyska koło Koronowa nad Zalewem Koronowskim, w dniu 16 września 2017 r. przeprowadziliśmy działania przyrodnicz…
Dowiedz się więcej »